POLITYKA PRYWATNOŚCI

Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne. Spełniamy wszystkie wymagania zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie lub RODO). Zapoznaj się z przygotowaną przez nas informacją o przetwarzaniu danych osobowych. Znajduje się ona poniżej.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Saneco Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Dominikańska 9, 02-738 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000122304, NIP 521 012 45 96, REGON 008503114, kapitał zakładowy: 100.000.000 zł.

Mogą Państwo skontaktować się z nami:

 • za pośrednictwem formularza kontaktowego
 • pocztą elektroniczną pod adresem: biuro@saneco.pl
 • listownie, poprzez wysłanie przesyłki na adres: Saneco Sp. z o.o., ul. Dominikańska 9, 02-738 Warszawa

2. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw w formie elektronicznej poprzez adres email: iod@saneco.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

3. Cele i podstawy przetwarzania

Jeżeli odwiedzają Państwo naszą stronę internetową laser.warszawa.pl i przeglądają znajdujące się na niej treści lub korzystają z formularza kontaktowego albo wysyłają nam wiadomość na podany w ramach strony adres e-mail, kontaktują się z nami telefonicznie bądź zapisują się na newsletter, przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, monitorowania ruchu, weryfikacji sposobu korzystania przez osoby odwiedzające stronę internetową oraz ewentualnego przeciwdziałania działaniom użytkowników niezgodnym z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Dane te zapisujemy w szczególności w ramach plików cookies oraz logów dotyczących strony internetowej. Prawną podstawą do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, przy czym prawnie uzasadnionym interesem administratora w tym przypadku jest zapewnienie prawidłowego działania strony, prowadzenie statystyk dotyczących działania strony internetowej, przeciwdziałanie oszustwom i naruszeniom przepisów prawa,
 • w celu kontaktowania się z osobami, które korzystają z formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej, wysyłają wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej lub dzwonią na podany na stronie numer telefonu – prawną podstawą do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Prawnie uzasadnionym interesem administratora w tym przypadku jest konieczność przetwarzania danych w celu kontaktu z osobami i udzielenia im odpowiedzi na zadane pytania,
 • w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących produktów i usług Administratora. W takim wypadku dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, umożliwiającego przetwarzanie danych w sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku właśnie prowadzenie działań marketingowych. Działania te mogą obejmować np. umożliwienie zapisu na newsletter i wysyłkę takiego newslettera, a także badanie satysfakcji klienta w drodze ankiet. Niezależnie od tego, w sytuacji, gdy przepisy prawa wymagają wyrażenia przez osobę, której dane dotyczą odrębnej zgody, np. w celu przedstawienia jej oferty za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub urządzeń telekomunikacyjnych, Administrator pozyskuje takie zgody stosownie do wymogów wynikających z przepisów prawa. Zgoda taka jest wymagana na podstawie przepisów Prawa Telekomunikacyjnego właśnie w odniesieniu do wysyłki wiadomości marketingowych, takich jak newsletter.

4. Odbiorcy danych

Pana/Pani dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 • podmiotowi odpowiadającemu za wysyłkę newslettera,
 • dostawcy usługi poczty elektronicznej,
 • podmiotowi świadczącemu na naszą rzecz usługi analityczne i marketingowe,
 • podmiotowi zapewniającemu hosting strony internetowej,
 • podmiotowi świadczące usługi serwisowania strony,
 • usługodawcy, świadczącemu na naszą rzecz usługi z zakresu marketing automation,
 • innym podwykonawcom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu.

5. Okres przechowywania danych

Dokładamy starań, by przechowywać dane osobowe tylko tak długo, jak długo są one rzeczywiście niezbędne, a po tym czasie je usuwamy. Czas przechowywania Państwa danych osobowych zależy od tego, w jaką interakcję z nami Państwo weszli:

 • dane osób, które weszły na naszą stronę internetową, a także przetwarzane w celu dopasowania oferty do Państwa preferencji w wyniku profilowania, przetwarzamy tak długo, jak długo korzystają ze strony oraz przez okres do 14 miesięcy po jej opuszczeniu,
 • dane osób, które skontaktowały się z nami za pomocą formularza kontaktowego lub za pomocą poczty elektronicznej, poczty zwykłej lub telefonicznie – przetwarzamy tak długo, jak długo trwa kontakt pomiędzy nami oraz przez okres 3 kolejnych miesięcy,
 • dane przetwarzane w celu obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń, a także realizacji postanowień umowy będą przechowywane przez okres do upływu terminu przedawnienia roszczeń (do 6 lat od końca roku, w którym została zakończona współpraca),
 • dane przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków rachunkowych i podatkowych będą przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym upłynął termin płatności zobowiązania podatkowego.
 • dane osób, które wyraziły wolę otrzymywania od nas newslettera lub innych materiałów marketingowych przetwarzamy do momentu wypisania się z naszej listy mailingowej lub do zakończenia prowadzenia przez nas działań promocyjnych,
 • jeżeli obserwują nas Państwo w ramach portalu społecznościowego, reagują na nasze posty lub kontaktują się z nami za pośrednictwem naszego fanpage w mediach społecznościowych, przetwarzamy Państwa dane osobowe przez okres trwania interakcji pomiędzy Państwem, a naszym fanpage oraz do upływu roku po zakończeniu działania danej interakcji.

6. Informacja o przysługujących prawach

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania danych przez administratora, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i niepodlegania automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu. Przysługuje Panu/Pani, również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez administratora.Mogą Państwo ponadto cofnąć zgodę na działania, które wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych (np. wysyłkę newslettera), co nie wpłynie na prawidłowość przetwarzania danych przed cofnięciem zgody.

7. O czym jeszcze warto wiedzieć?

Administrator może korzystać z profilowania dla celów marketingowych, ale decyzje podejmowane na tej podstawie nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia umowy czy realizacji zamówienia. Efektem korzystania z profilowania może być np. przesłanie propozycji zakupów, które mogą odpowiadać preferencjom danej osoby. W każdym przypadku to dana osoba podejmuje decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanych propozycji.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia lub wykonywania z nami umowy brak podania danych może skutkować niemożnością świadczenia przez nas usług.

Pliki Cookie

Pliki cookies to małe pliki, umożliwiające lub ułatwiające korzystanie z niektórych funkcji strony internetowej. Mogą być zapisywane na Państwa urządzeniu bezpośrednio przez nas lub przez podmioty trzecie, z którymi współpracujemy. W ramach korzystania z plików cookies możemy przetwarzać Państwa dane osobowe, w szczególności takie jak adres IP, historia korzystania przez Państwa ze strony internetowej, czy też informacje o używanym przez Państwa urządzeniu lub oprogramowaniu. Stosowane przez nas pliki cookies są związane z funkcjonowaniem naszej strony internetowej, służą do kontroli ruchu na naszej stronie internetowej, tworzenia statystyk w zakresie korzystania ze strony przez jej użytkowników, podejmowaniu działań marketingowych, zapobieganiu błędom i usterkom technicznym, zapewnieniu bezpieczeństwa strony czy też zapobieganiu nadużyciom i naruszeniom prawa.

Wyróżnia się następujące pliki cookies:

 • Cookies sesyjne: są przechowywane na Państwa urządzeniu w czasie, w którym korzystają Państwo z naszej strony internetowej (są usuwane po zamknięciu przeglądarki). Cookies sesyjne umożliwiają prawidłowe korzystanie z naszej strony internetowej. Ich zablokowanie może skutkować wystąpieniem błędów lub uniemożliwieniem skorzystania z naszej strony,
 • Cookies trwałe: są przechowywane na Państwa urządzeniu do momentu ich skasowania lub do momentu ich wygaśnięcia.

 

Wykorzystanie plików cookies opiera się o Państwa zgodę, wyrażoną stosownie do treści przepisu art. 173 § 1 ustawy Prawo Telekomunikacyjne. Wskazujemy, że brak takiej zgody lub późniejsze usunięcie plików cookies może skutkować niemożnością skorzystania z funkcjonalności strony.

Mają Państwo możliwość ograniczenia lub wyłączenia plików cookies w ramach swojego urządzenia. Ustawienia dotyczące korzystania z plików cookies znajdują się w ustawieniach przeglądarki internetowej. Przeglądarki internetowe umożliwiają wyłączenie wszystkich plików cookies lub ich części (np. pochodzącej od podmiotów trzecich). W przypadku wyłączenia plików cookies w części, na Państwa urządzeniu mogą zostać zapisane pliki cookies generowane przez naszą stronę, umożliwiające prawidłowe działanie strony. Będzie to skutkowało jednak tym, że nie będą mogli Państwo skorzystać z wszystkich funkcjonalności strony.

Proszę pamiętać, że w przypadku ograniczenia stosowania plików cookies, korzystanie z poszczególnych usług świadczonych przez nas może mieć charakter ograniczony, a w niektórych wypadkach może okazać się niemożliwe.